Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui  post  vacant de muzeograf

A N U N Ţ

 

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui  post  vacant de muzeograf

debutant, specializarea Istorie/Istorie – Muzeografie/Istorie – Arheologie/Istorie – Arhivistică/Istorie – Geografie la Compartimentul Istorie și Arheologie

Condiţii generale de participare:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaştere limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului de muzeograf, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare de participare:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Istorie/Istorie – Muzeografie/Istorie – Arheologie/Istorie – Arhivistică/Istorie – Geografie la Compartimentul Istorie și Arheologie.

– vechime în specialitate – nu se solicită

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 23  iunie 2022, ora 1600: data limită de depunere a dosarelor de concurs;

– 24 iunie 2022, ora 1200: selecţia  dosarelor de concurs;

– 24 iunie 2022, ora 1400 : afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs;

– 27 iunie  2022, ora 1600 : depunere  contestaţii la selecţia dosarelor de concurs;

– 28 iunie 2022, ora 1600 : soluţionarea contestaţiilor la selecția dosarelor şi afişarea rezultatelor;

– 01 iulie 2022, ora 900 : proba scrisă;

– 04 iulie 2022, ora 1600: afişarea rezultatelor probei scrise;

– 05 iulie 2022, ora 1600: depunerea contestaţiilor la proba scrisă;

– 06 iulie 2022, ora 1600: soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afişarea rezultatelor;

– 07 iulie 2022, ora 0900: proba interviu;

– 08 iulie 2022, ora 1400: afişarea rezultatelor la proba interviu;

– 11 iulie 2022, ora 1600: depunerea contestaţiilor la proba interviu;

-12 iulie 2022, ora 1600: afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba interviu și afişarea rezultatelor finale.

 

Dosarele de concurs vor fi depuse, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi vor conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;

Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

 

BIBLIOGRAFIE:

  1. Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice (*republicată*).;
  2. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București 1998.
  3. Istoria Românilor, vol. VIII, România reîntregită (1918‒1940), vol. coord. de Ioan Scurtu, București, Editura Enciclopedică, 2003: Confirmarea internațională a actelor de Unire din 1918, „Decada brătienistă” (1918‒1928), Evoluția vieții politice în perioada noiembrie 1928 ‒ noiembrie 1933; Regimul de autoritate monarhică (1938‒1940), p. 3-30; 221-320; 391-421.
  4. Istoria Românilor, vol. IX, România în anii 1940‒1947, vol. coord. de Dinu C. Giurescu, București, Editura Enciclopedică, 2008: Regimul Ion Antonescu (6 septembrie 1940 ‒ 23 august1944); p. 63-177; România în anii 1944‒1947, p. 509-672.

 

 

 

MANAGER,

Lector univ. dr. Cornel POPESCU

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Șef birou,

Obrejan Mariana

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate