Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacan

A N U N Ț

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de muzeograf, gradul debutant.
Datele de desfăşurare ale a concursului:
– 13 mai 2022, ora 1000 : probă scrisă;
– 20 mai 2022, ora 1000: proba interviu;
Concursul se va desfășura la sediul instituției din Pitești, str. Armand Călinescu nr. 44, județul Argeș.
Condiţii generale de participare:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaştere limba română scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare de participare:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Biologie;
– vechime în specialitate – nu este cazul

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 05 mai 2022, ora 1600;
Condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica și actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44 şi publicate pe site: www.muzeul-judetean-arges.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon. 0248/212561, int. 131.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate