Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier juridic gr. II.

A N U N Ţ

Condiţii generale de participare:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaştere limba română scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare de participare:
– studii universitare în domeniul juridic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.
– cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL şi navigare Internet;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 2 (doi) ani;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 30 iulie 2019, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 01 august 2019, ora 1200: termenul de selecţie al dosarelor;
– 01 august 2019, ora 1600: termenul de afișare al rezultatului selecției dosarelor;
– 02 august 2019, ora 1400: termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;
– 05 august 2019, ora 1200: termenul de soluționare al contestațiilor la selecţia dosarelor;
– 05 august 2019, ora 1600: termenul de afișare rezultate contestații la selecţia dosarelor;
– 07 august 2019, ora 1000 : probă scrisă;
– 08 august 2019, ora 1600 : afișare rezultate la proba scrisă;
– 09 august 2019, ora 1400 : depunere contestaţii la proba scrisă;
– 12 august 2019, ora 1400: termenul de soluționare contestații la proba scrisă;
– 12 august 2019, ora 1600 : afișare rezultat contestaţii la proba scrisă;
– 13 august 2019 ora 1000 : interviul;
– 14 august 2019, ora 1600: afișare rezultate proba interviu;
– 16 august 2019, ora 1400 : depunere contestaţii la proba interviu;
– 19 august 2019, ora 1400 : termenul de soluționare contestaţii la proba interviu;
– 19 august 2019, ora 1600: afișare rezultat la proba interviu și afișare rezultate finale;

Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

BIBLIOGRAFIE si TEMATICĂ :

1. Noul Cod civil (Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor, Modalităţile obligaţiilor, Obligaţii complexe, Executarea obligaţiilor, contracte speciale – contractul de furnizare, contractual de locaţiune. Drepturile reale;

2. Noul Cod de procedură civilă ( Cartea I – Titlul III, V, şi Cartea II – Procedura contencioasă,

3.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
Codul muncii*) TITLUL II, Contractul individual de muncă;

4. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. CAP. III Realizarea achiziţiei publice SECŢIUNEA 1 Achiziţia directă; SECŢIUNEA a 5-a Derularea procedurilor de atribuire; SECŢIUNEA a 8-a Oferta şi documentele însoţitoare; SECŢIUNEA a 12-a Dosarul achiziţiei.

5. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

6. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*).

7. Legea 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice (*republicată*).

MANAGER,
Lector univ. dr. Cornel POPESCU Întocmit,
Inspector de specialitate, Obrejan Mariana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accessibility
%d blogeri au apreciat: