Rate this item
(11 votes)

mja anunt 18112019

 

MJA Anunt 18112019 b 

 

 

 

 

Anunt promovare

 

 

mja 2008 Rezultat final concurs consilier juridic

 

Rezultat proba interviu 14082019 

mja rezultat concurs 08082019

 

 

FD586FD0 EEC8 4A13 AA0F D2CE7F8EA291

 

 

REZULTATUL PROBEJ SCRISE
obtinut la examenul de prom ova re muzeograf gradul IA

mja 25iulie2019 rezultat concurs

 

            Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier juridic gr. II.

            Condiţii generale de participare:

            - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

            - cunoaştere limba română scris şi vorbit;

            - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            - capacitate deplină de exerciţiu;

            - stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            - îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;

            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice necesare de participare:

            - studii universitare în domeniul juridic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

            - cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL şi navigare Internet;

            - vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 2 (doi) ani;

            Concursul se va organiza conform calendarului următor:

            - 30 iulie 2019, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;

            - 01 august 2019, ora 1200: termenul de selecţie al dosarelor;

            - 01 august 2019, ora 1600: termenul de afișare al rezultatului selecției dosarelor;

            - 02 august 2019, ora 1400: termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;

            - 05 august 2019, ora 1200: termenul de soluționare al contestațiilor la selecţia dosarelor;

            - 05 august 2019, ora 1600: termenul de afișare rezultate contestații la selecţia dosarelor;

            - 07 august 2019, ora 1000 : probă scrisă;

            - 08 august 2019, ora 1600 : afișare rezultate la proba scrisă;

            - 09 august 2019, ora 1400 : depunere contestaţii la proba scrisă;

            - 12 august 2019, ora 1400: termenul de soluționare contestații la proba scrisă;

            - 12 august 2019, ora 1600 : afișare rezultat contestaţii la proba scrisă;

            - 13 august 2019 ora 1000 : interviul;

            - 14 august 2019, ora 1600: afișare rezultate proba interviu;

            - 16 august 2019, ora 1400 : depunere contestaţii la proba interviu;

            - 19 august 2019, ora 1400 : termenul de soluționare contestaţii la proba interviu;

            - 19 august 2019, ora 1600: afișare rezultat la proba interviu și afișare rezultate finale;

           

            Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.

      Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

      În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

      Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;

            Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

           

BIBLIOGRAFIE si TEMATICĂ  :

1. Noul Cod civil (Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor, Modalităţile obligaţiilor, Obligaţii complexe, Executarea obligaţiilor, contracte speciale - contractul de furnizare, contractual de locaţiune. Drepturile reale;

2. Noul Cod de procedură civilă ( Cartea I – Titlul III, V, şi Cartea II - Procedura contencioasă,

3.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
Codul muncii*) TITLUL II, Contractul individual de muncă;

4. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. CAP. III Realizarea achiziţiei publice SECŢIUNEA 1 Achiziţia directă; SECŢIUNEA a 5-a Derularea procedurilor de atribuire; SECŢIUNEA a 8-a   Oferta şi documentele însoţitoare; SECŢIUNEA a 12-a Dosarul achiziţiei.

5. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

6. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea   patrimoniului cultural naţional mobil*).

7. Legea 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice (*republicată*).

                                                MANAGER,

                                    Lector univ. dr. Cornel POPESCU                             Întocmit,

                                                                                                                                       Inspector de specialitate, Obrejan Mariana

 

 

Muzeul Județean Argeș organizeaza examen pentru promovarea unui muzeograf, la gradul IA, gradatia 4.

mja 09072019

 

 

Rezultat final concurs Operator Date

mja13062019Rezultat final concurs Operator Date

 

 

 

concurs pentru ocuparea unui post vacant de natura contractuala de operator date treapta I

 

 mja 11062019

 mja 05062019 Rezultat proba scrisa concurs operator date

 

mja 29052019 Rezultat selectie dosare concurs operator date

mja 29052019 Rezultat final examen promovare contabil sef gradul II

mja 27052019

mja rezultat contabil 21052019

 mja15052019

 

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs de promovare pentru postul de natură contractuală de contabil șef gradul II.

            Condiţii generale de participare:

            - are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

            - cunoaştere limba română scris şi vorbit;

            - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            - capacitate deplină de exerciţiu;

            - stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice necesare de participare:

- studii universitare cu diplomă de licenţă acreditate în domeniul Știinţe Economice: Contabilitate/Economie/Finanţe/Management;

          - minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor ;

            - cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL, navigare internet;

            Concursul se va organiza conform calendarului următor:

            - 13 mai 2019, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;

            - 15 mai 2019, ora 1200: termenul de selecţia a dosarelor;

            - 15 mai 2019, ora 1600 : termenul de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor;

            - 16 mai 2019, ora 1600 : termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;

            - 17 mai 2019, ora 1200 : termenul de soluționare al contestaţiilor la selecţia dosarelor;

            - 17 mai 2019, ora 1400: termenul de afișare rezultat al contestațiilor la selecţia dosarelor;

            - 20 mai 2019, ora 1000 : probă scrisă;

            - 21 mai 2019, ora 1600: afișare rezultate la proba scrisă;

            - 22 mai 2019, ora 1600: depunere contestații la proba scrisă;

            - 23 mai 2019 ora 1200 : termenul de soluționare al contestaţiilor la proba scrisă

            - 23 mai 2019 ora 1600: afișare rezultat contestații la proba scrisă;

            - 24 mai 2019, ora 1000: proba interviu;

            - 27 mai 2019, ora 1200: afișare rezultate la proba interviu;

            - 28 mai 2019, ora 1600: depunere contestații la proba interviu;

            - 29 mai2019, ora 1200: termenul de soluționare contestații la proba interviu;

            - 29 mai 2019, ora 1600: afișare rezultate contestații la proba interviu și afișare rezultate finale.

            Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.    

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;

            Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

            BIBLIOGRAFIE:

           

1. Legea 311/2003*** Republicată*** – Legea muzeelor și colecțiilor publice;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;

3. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completărilor ulterioare;

4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea contabilității nr.82/1991, republicată;

6.Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia cu modificările si completările ulterioare ;

7.Ordinul nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile;

8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

9. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive modificările și completările ulterioare ;

10. Ordinul nr. 923/2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările și completările ulterioare ;

11. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IV -Impozitul pe venit si Titlul V - Contribuții sociale obligatorii;

12. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

13. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice;

14. Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, inventarierea și gestiunea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice;

15. Decretul nr. 209/1976, pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă, cu modificările și completările ulterioare;

16. Legea nr.53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

17. Legea nr. 22/1969 (actualizată) angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;

           

            TEMATICA:

     1. Organizarea și conducerea contabilității

2. Finanțarea instituțiilor publice;

  1. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor în instituții publice;
  1. Organizarea inventarierii patrimoniului instituției publice;
  2. Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale în instituțiile publice;
  3. Controlul financiar preventiv propriu la instituțiile publice;
  4. Raporturile de muncă și drepturile personalului contractual;
  5. Organizarea activității muzeelor.

                                                            MANAGER,

                                                Lector univ. dr. Cornel POPESCU

Read 6185 times Last modified on Monday, 18 November 2019 16:28
More in this category: « Informaţii Rapoarte și studii »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561